Tin tức

Xây dựng hồ sơ quyết toán công trình

- Hồ sơ hoàn công - Các biên bản nghiệm thu, bàn giao từng phần, từng loại công tác có chữ ký xác nhận của cấp trên. - Các văn bản xác nhận của các bên và...

Chi tiết

 12
" style="border:0" width="600">