Khoan Xi Măng Đất CDM - DHJ10 Nippon Sharyo đời 1997